Vedtægter

Vedtægter for foreningen Children Nepal – Denmark

Foreningens navn er Children Nepal – Denmark.
Foreningens hjemsted er Johan Wilmanns vej 15, st.tv, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

§. 1
Foreningens formål er:

Ved hjælp af medlemsbidrag og frivillig hjælp, og ved indgåelse af partnerskaber, at styrke nepalesiske børns viden om menneskerettigheder og andre redskaber til at forbedre deres liv.

§. 2
Arbejde.

Foreningens metode for indsamling af midler kan antage forskellige former efter tidens krav.

§. 3
Stk. 1. Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig Children Nepal Denmarks formål, og som ønsker at bidrage til Children Nepal Denmarks arbejde.

Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages enhver organisation, institution, forening, privat virksomhed, forbund eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig Children Nepal Denmarks formål, og som ønsker at bidrage til gennemførelsen af Children Nepal Denmarks arbejde.

Stk. 3. Medlemskab tegnes for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Den løbende kontakt med og information af medlemmerne foregår på
foreningens hjemmeside: www.cndenmark.dk

§. 4
Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og fastsættes for et år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med det pågældende medlem.

§. 5
Økonomi

Children Nepal – Denmarks arbejde financiers gennem medlemskontingenter, bidrag, gaver og frivilligt arbejde.

§. 6
Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. En bestyrelsesformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk.3. Ethvert medlem, personligt som kollektivt har ved fremmøde til den årlige generalforsamling taleret og stemmeret.

Stk.4. Ved stemmeulighed er det formandens stemme der afgør udfaldet.

§. 7
Generalforsamling

Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes den første lørdag i maj hvert år kl. 15.00 på foreningens adresse. Der indkaldes ikke til Generalforsamling. Ønsker man at deltage i Generalforsamlingen bedes man melde sin ankomst senest 7 dage før afholdelse af Generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes senest 14 dage før Generalforsamlingen finder sted.

Stk.2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§. 8
Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Debat om foreningens arbejde.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
7. Budget for næste år.
8. Fastsættelse af næste års kontingent for personlige medlemmer og for kollektive medlemmer.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor og valg af kassér og suppleant.
11. Gennemgang af vedtægter.
12. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Lise Kronborg Poulsen
Kassér: Peer Ortvald
Marie Tindborg
Anette Tindborg

 • Støt foreningen

  Medlemskab kr. 150,00 pr. år
  Bank:
  Jyske Bank
  Reg nr: 7835 konto 0001728254.
  IBAN: DK 8378350001728254.
  SWIFT code: JYBADKKK Du kan melde dig ind i foreningen her.

  Eller skriv til:
  Children Nepal - Denmark
  v/ Lise Kronborg Poulsen
  Johan Wilmanns vej 15, st. tv., 2800 Kongens Lyngby.
  Tlf. 40511710.
  Mail: lisekronborg@hotmail.com
 • Læs mere om Nepal på Dansk-Nepalesisk Selskab